Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Robin Food Kollektief: de natuurlijke of rechtspersoon handelend namens Robin Food Kollektief die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Robin Food Kollektief;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Robin Food Kollektief georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Robin Food Kollektief gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Robin Food Kollektief in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit

Robin Food Kollektief is onderdeel van Seeddharta

Naam ondernemer: SEEDDHARTA

Vestigingsadres: Theseusstraat 3hs

E-mailadres: info@seeddharta.nl

KvK-nummer: 56641559

BTW-identificatienummer: NL188613419BO1

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Robin Food Kollektief en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Robin Food Kollektief en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Robin Food Kollektief zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Robin Food Kollektief gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Robin Food Kollektief niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de Robin Food Kollektief zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Robin Food Kollektief onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Robin Food Kollektief passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving, alsmede daartoe inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen omtrent elektronisch betalen.

4. Robin Food Kollektief kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Robin Food Kollektief op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Robin Food Kollektief zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

het adres van Robin Food Kollektief waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Robin Food Kollektief deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

6. Indien de Robin Food Kollektief zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product ongebruikt en met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Robin Food Kollektief retourneren, conform de door de Robin Food Kollektief verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Robin Food Kollektief dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Robin Food Kollektief alleen worden uitgesloten indien Robin Food Kollektief dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

die door Robin Food Kollektief tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Robin Food Kollektief geen invloed heeft.

 

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Robin Food Kollektief producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Robin Food Kollektief geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Robin Food Kollektief dit bedongen heeft en:

 

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

6. Robin Food Kollektief kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in de prijzen of voorwaarden.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. Robin Food Kollektief staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door Robin Food Kollektief, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Robin Food Kollektief jegens Robin Food Kollektief kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Robin Food Kollektief zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Robin Food Kollektief het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk danwel prijstechnisch onhaalbaar blijkt te zijn, zal Robin Food Kollektief zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

6. Robin Food Kollektief accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan producten danwel vertraging veroorzaakt door toedoen van het vervoersbedrijf.

 

Artikel 12 – Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van één jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst één maand bedragen.

3. Om een abonnement te beëindigen, dient de abonnee minimaal één maand voor de gewenste datum van beëindiging van het duurcontract een bericht te sturen aan Robin Food Kollektief. Dit kan schriftelijk of met het opzegformulier.

 

Artikel 13 – Betaling

1. Bij een eenmalige aankoop en voor zover niet anders is overeengekomen vinden afhandeling en verzending van de bestelde goederen pas plaats nadat de betaling bij Robin Food Kollektief bekend is en goedgekeurd.

2. In geval van een duurcontract kan heeft de consument de keuze uit twee opties:

Betaling via overmaking. Voor zover niet anders is overeengekomen vinden afhandeling en verzending van de bestelde goederen pas plaats nadat de betaling bij Robin Food Kollektief bekend is en goedgekeurd.

Betaling via automatische incasso. Na akkoord gaan met automatische incasso door de consument wordt het termijnbedrag maandelijks automatisch afgeschreven.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Robin Food Kollektief te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Robin Food Kollektief behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

4. Robin Food Kollektief kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien niet tijdig wordt betaald.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen voldoen wegens breuk, beschadiging, of verkeerde levering, dient de klant Robin Food Kollektief daarvan binnen 7 dagen na ontvangst op de hoogte te brengen. Indien Robin Food Kollektief geen klacht van de klant ontvangt binnen bovenvermelde termijn, wordt elke levering geacht overeen te stemmen met de bestelling.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Robin Food Kollektief, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Robin Food Kollektief ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Robin Food Kollektief binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Robin Food Kollektief partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

5. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden of enige overeenkomst waarbij Robin Food Kollektief partij is zullen uitsluitend aan de rechter in de vestigingsplaats van Robin Food Kollektief worden voorgelegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Robin Food Kollektief het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

6. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15 – Overmacht

1. Robin Food Kollektief is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Robin Food Kollektief geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Robin Food Kollektief niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; douaneactiviteiten alsmede werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder begrepen. Robin Food Kollektief heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Robin Food Kollektief zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Robin Food Kollektief kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

1. Indien Robin Food Kollektief aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Robin Food Kollektief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Robin Food Kollektief is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. De aansprakelijkheid van Robin Food Kollektief is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. Indien Robin Food Kollektief aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en de verzekeraar besluit om welke reden dan ook niet tot uitkering van schadevergoeding over te gaan, dan is de aansprakelijkheid van Robin Food Kollektief beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Robin Food Kollektief

 

Artikel 17 – Privacy

1. De persoonsgegevens die u via onze website, per e-mail of per post aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

2. Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.

 

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en webwinkel, waaronder die met betrekking tot de logo’s, programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Robin Food Kollektief en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent ondermeer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

               
Hosted by Easy Green Hosting, environmentally sustainable web hosting